Slot Machine 2.0 Hackerrank Solution - On Game An Toàn & Uy Tín